תקנון

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
המפעילה “צ’מפיונס טורס” מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר.

 

1.    כללי
1.1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ובהם שם, דוא”ל וכתובת למשלוח. פרטים אלה נשמרים ע”י המפעילה במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים כגון פרטי כרטיס אשראי נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע”י המפעילה.
1.2. בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם מוצרים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, מוצרים שנרכשו על ידו וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

 

2.    מאגר המידע והשימוש בו
2.1.    הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
•    לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
•    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
•    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
•    לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
•    אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
•    יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
•    גביית תשלום;
•    לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

 

3.    מטרות השימוש במידע
3.1.    פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעילה לצרכים הבאים:
•    שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון ובהתאם להוראות הדין (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
•    עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;
•    צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
•    צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
•    מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
3.2.    ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.

 

4.    מסירת מידע לצד שלישי 
מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
•    כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
•    על מנת לספק למשתמש את המוצרים שהזמין, ובמקרה כאמור פרטי המשלוח שמסר המשתמש יועברו לחברת שליחויות ככל וההזמנה תסופק באמצעות שליח;
•    במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
•    על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
•    במקרה בו המפעילה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
•    בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
•    על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
•    על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
•    כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הנו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
•    על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
•    בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

 

5.  מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

6.    צדדים שלישיים

6.1.    ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.
6.2.    כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.
6.3.    המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב”Cookies” כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.

 

7.    בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שיירשם לשירותי המפעילה לרבות ביצוע הזמנות באתר.

 

8.    שימוש ב “Cookies”
8.1.    המפעילה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.
8.2.    המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולרי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
8.3.    עוגיות(Cookies) : כאשר משתמש עושה שימוש באתר, המפעילה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.
8.4.    המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

 

9.    אבטחת מידע
9.1.    המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
9.2.    המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.

 

10.    זכות לעיין במידע ולעדכנו
10.1.    על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
10.2.    פנייה כזו יש להפנות למפעילה בדוא”ל שכתובתו היא champion.tours12@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
10.3.    אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

11.    שינויים במדיניות הפרטיות
המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר המפעילה.

 

תנאי שימוש ורכישה – צ’מפיונס טורס

מדיניות רכישה

– הלקוח מאשר כי הוא מסכים להצעה ו/או תנאי החבילה המצורפים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הלקוח מודע לכך שמחיר הכרטיס לארוע אשר בהזמנה הזו גבוה מהמחיר הנקוב על גבי הכרטיס.

– הלקוח מתחייב להתנהל על פי מדיניות חברת התעופה.

– באחריות הלקוח להעביר לצ’מפיונס טורס בכתב את פרטי המלון בו ישהה בחו”ל בעת הזמנת כרטיסים בלבד, כגון כתובת המלון , מספר טלפון זמין בחול ליצירת קשר ותצלום פספורט.

– הלקוח מודע כי חברות תעופה רשאיות לעדכן מועדי טיסות על פי שיקול דעתן בלבד. -באחריות הלקוח למסור פרטי דרכון מדויקים עם תאריכי לידה ופספורט בתוקף

– שיחות. באם הלקוח מפעיל קוד סינון שיחות, על הלקוח למסור זאת לצ’מפיונס טורס – מחירי העסקה נקובים ביורו או בש”ח, אלה אם סוכם אחרת בעת ביצוע העסקה מול אחד הצדדים

זמני אספקת הכרטיסים:

– אספקת הכרטיסים תעשה עד כיום לפני המשחק בבית המלון או במקום הלינה בו ישהה הלקוח.

שימוש בכרטיס סוסיו מנוי שנתי בעת כניסה לאיצטדיון

הלקוח אמור להתנהל מול הסוכן עימו מבצע את ההזמנה במדינה בה הוא רכש את חבילת הספורט,אין להתפרע באיזור האיצטדיון ללבוש חולצה של קבוצה אחרת בעת הכניסה לאיצטדיון לפנות לשוטרים לקבלת עזרה עם מנוי שנתי ביד

כרטיס זה הינו כרטיס יקר מאוד ולכן יש להתנהג עימו בהתאם ולהחזירו כמו שסוכם מול הסוכן בזמן לאחר משחק הכדורגל

במקרה של אובדן או גנבת הכרטיס האחריות מוטלת על הלקוח

צ’מפיונס טורס מתחייבת

– צ’מפיונס טורס מתחייבת לספק את הכרטיס בזמן שלא יאוחר מעד שעות מיום האירוע – מסירת כרטיס ללקוח נחשבת באם מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים :

  1. מסירה למלון בו מתארח הלקוח. 2. מסירה לכתובת בה מתארח הלקוח (במקרה והלקוח מתארח אצל חבר / קרוב משפחה) 3. מסירה לאדם שפרטיו נמסרו לספק ע”י הלקוח.
  2. מסירה ידנית ללקוח. 5. שליחת כרטיס ללקוח בדוא”ל (E-TICKET)

– אין התחייבות על מיקום באיצטדיון, אלא אם סוכם אחרת בכתב. צ’מפיונס טורס הינו גורם המתאם בין ספקי שירותים שונים לרבות חברות תעופה, בתי מלון, ספקי כרטיסים וכו’, ולפיכך, אינו אחראי לתקלות הנגרמות עקב ביצוע לקוי של השירותים המסופקים ע”י ספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו או בספקי צד ג’ המעורבים בעסקה זו.

– למען הסר ספק, צ’מפיונס טורס אינה אחראית על כל כשל בשירות של מוביל המעורב בעסקה, לרבות מוביל אווירי, מוביל יבשתי וכולי. יחד עם זאת, צ’מפיונס טורס מתחייבת לעדכן את הלקוח בכל שינוי במועד טיסה. אין צ’מפיונס טורס אחראית על גנבת הכרטיס, אובדן ו/או כל נזק אחר שייגרם לכרטיס לאחר שנמסר ללקוח. לא יהיה שום החזר כספי במקרה שכזה.

– במקרה והמשחק/ אירוע/ הופעה נדחה בוטל ו/או הופסק או במקרה והלקוח לא יכול להגיע למשחק מסיבת כח עליון,אירוע טרור, או סיבה בטחונית מורכבת. או מכל סיבה שהיא אין הדבר מחייב את צ’מפיונס טורס למתן פיצוי ו/או החזר כספי כלשהו ללקוח. לקוח יקר, מועדי משחקים נתונים לשינויים..

למען הסר כל ספק, חבילות הספורט כוללים שלושה מרכיבים שונים; טיסות, מלונות וכרטיסים למשחקי הספורט, בהזמינו חבילה מצהיר הלקוח כי ידוע לו כי מרכיבי חבילת הנופש אינם תלויים אחד בשני וכי במקרה של ביטול ו/או כל שינוי באחד ממרכיבי הנופש מהטעמים האמורים לעיל שאינם בשליטת צ’מפיונס טורס, לא יוכל הלקוח לבטל או לשנות את מרכיבי החבילה האחרים אלא בתיאום עם צ’מפיונס טורס או הספק הרלוונטי ותוך נשיאה בכל העלויות הרלוונטיות הנדרשות

– צ’מפיונס טורס לא תישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שעשויים להיגרם ללקוח בקשר עם השירותים המסופקים על ידי צ’מפיונס טורס, בין שמקור הנזקים הללו הינו צ’מפיונס טורס עצמה ובין בספקים אחרים.

נהלי ביטול עסקה

– מובהר בזאת, כי מיד לאחר ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח פונה צ’מפיונס טורס לספקי הכרטיסים בניסיון לרכוש עבור המזמין את הכרטיסים שהוזמנו. עם קבלת הודעה מאת הספק כי הכרטיסים שהוזמנו ניתנים לרכישה, מבצעת צ’מפיונס טורס את ההזמנה ומעבירה תשלום מלא בגין הכרטיסים לספק. צ’מפיונס טורס אין אפשרות לקבל החזר כספי מהספק במקרה של ביטול.

– לאור האמור לעיל, מקרה ביטול עסקה מצד הלקוח, דמי הביטול הם 100% משווי העסקה. כל סכום אשר יוחזר ללקוח הוא פרי רצונו הטוב של כל ספק ו/או צד ג’ המעורב בעסקה.

– הלקוח רשאי לרכוש פוליסת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו ועל חשבונו, אך בכל מקרה שהוא לא תהיה חבות כל שהיא על צ’מפיונס טורס. – הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הביטול הנ”ל, וכי הוא מסכים להם. ידוע ללקוח כי הספק עובד מול ספקי צד ג’ תוך הסתמכות על הסכמה מוחלטת להם, וכי ללקוח לא תהיה כל תביעה, ו/או ואו דרישה או טענה כלפי צ’מפיונס טורס בקשר לתנאים הללו.

– כרטיס אשראי, ניתן גם בתשלומים, לפי הפירוט הבא : עד 2 תשלומים, ללא חיוב ריבית / הצמדה. בין 3 ל- 12 תשלומים תגבה עמלה בשיעור של 0.50% עד 2.50% מערך העסקה.

– העברה בנקאית, מזומן – צ’קים / המחאות : ניתן לשלם בצ’ק אחד מזומן. – במידה והנכם מזמינים מראש שירות ( חבילות כדורגל או כרטיסים ) לארוע שיתקיים מספר חודשים לאחר ביצוע ההזמנה, ניתן לפרוש את סכום התשלום לכמה תשלומים (צ’קים) כל עוד מלוא הסכום נפרע טרם האירוע. בנוסף, על הלקוח לספק פרטי כרטיס אשראי כערבון.

– הלקוח רשאי לשלם במזומן במטבע חוץ, בתוספת עמלת הפרשי שערים הנגבת ע”י הבנק. – החיוב יתבצע בשקלים חדשים על פי שער המחאות והעברות גבוה של במטבע ביום ביצוע התשלום.

– ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך האתר לחבילות ולמשחקים מסויימים. הסליקה מתבצעת בצורה מאובטחת עם חברת ZCREDIT ודף התשלום מאובטח בתקן – PCI-DSS.

הגנת והגבלת פרטיות

-צ’מפיונס טורס לא תפגע בפרטיותו של לקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות

– הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.

– מה אנחנו עושים עם המידע:

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של שירות אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

– מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

– אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא”ל שלך בעניין מבצעים.

אמצעי תשלום

– במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, זמן השהייה באתר, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

– כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

– הדין הקובע לעסקה זו הוא הדין הישראלי בלבד. הלקוח מאשר כי במקרה של מחלוקת ו/או תביעה תחול הסמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת”א בלבד.

בברכה, צ’מפיונס טורס

לשירותכם תמיד 08-6368195 שעות פעילות משרד : א-ה 09:00-19:30, יום שישי 9:30-13:30

מייל champion.tours12@gmail.com אתר championtours.co.il 

לשיחה עם נציג חייגו :